Tư vấn

Tư vấn

Tỉ lệ bình quân thực phẩm của một người trong một ngày là bao nhiêu ? làm cách nào để xác định được ?

  • Khoảng từ 70% – 90% đồ ngũ cốc nguyên cám
  • Khoảng từ 10% – 30% rau củ xào, kho và hấp

Tỉ lệ bình quân thực phẩm của một người trong một ngày là bao nhiêu ? làm cách nào để xác định được ?

  • Khoảng từ 70% – 90% đồ ngũ cốc nguyên cám
  • Khoảng từ 10% – 30% rau củ xào, kho và hấp

Tỉ lệ bình quân thực phẩm của một người trong một ngày là bao nhiêu ? làm cách nào để xác định được ?

  • Khoảng từ 70% – 90% đồ ngũ cốc nguyên cám
  • Khoảng từ 10% – 30% rau củ xào, kho và hấp

Tỉ lệ bình quân thực phẩm của một người trong một ngày là bao nhiêu ? làm cách nào để xác định được ?

  • Khoảng từ 70% – 90% đồ ngũ cốc nguyên cám
  • Khoảng từ 10% – 30% rau củ xào, kho và hấp